FE POIS

FE POIS

FE POIS

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z funduszy europejskich w Polsce. Środki z programu przeznaczone zostaną między innymi na: gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Cel
Celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Budżet
Głównym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności, a dodatkowo także Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Łączna wartość zaangażowanych środków wyniesie 27,41 mld euro.

W ramach programu realizowanych jest 10 osi priorytetowych:

 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
 3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego
 4. Infrastruktura drogowa dla miast
 5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
 6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
 7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
 8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
 9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
 10. Pomoc techniczna

Instytucje realizujące Program
W realizacji programu uczestniczy wiele instytucji. Instytucja Zarządzająca może powierzyć zadania Instytucjom Pośredniczącym, a te – Instytucjom Wdrażającym. W porozumieniach pomiędzy instytucjami określony jest zakres zadań i kompetencji.
Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwa Rozwoju).
W przypadku POIiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią:

Centrum Unijnych Projektów Transportowych,
Ministerstwo Środowiska,
Ministerstwo Energii,
Ministerstwo Zdrowia,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Więcej informacji temat Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na stronie www.pois.gov.pl

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Narwiański Park Narodowy, jako beneficjent realizowanego projektu  „Ochrona lądowych siedlisk Natura 2000 w obszarze PLH 200002 Narwiańskie Bagna – etap I”, nr POIS.02.04.00-00-0023/16, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i jest narzędziem informatycznym umożliwiającym przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

 1. specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl
 2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej:
  https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl/bazy/konsultacje-spoleczne/eaplikacja-konsultacje.nsf/document.xsp?unid=9B0502CE55377495C1257C0D0026120B&titleMenu=Dokument&uniddoc=78D0863AE117E52DC1257DF5004669FC