FE POIS

FE POIS

FE POIS

Położenie: województwo podlaskie; powiat białostocki i wysokomazowiecki; gminy Tykocin, Choroszcz, Turośń Kościelna, Łapy, Suraż, Kobylin Borzymy i Sokoły.

Powierzchnia: 6823,05ha

Granice obszaru PLH 200002 Narwiańskie Bagna praktycznie w całości pokrywają się z granicami Narwiańskiego Parku Narodowego. W 2014 roku opracowany został projekt Planu Ochrony dla Narwiańskiego Parku Narodowego, gdzie zawarto wytyczne dotyczące ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna. Projekt planu ochrony został przedłożony Ministrowi Środowiska do zatwierdzenia.

Przedmiotami ochrony w graniach ostoi są:

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3270 Zalewane muliste brzegi rzek         

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z  Scheuchzerio-Caricetea)

4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion)

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum

1337 Bóbr europejski Castor fiber

1355 Wydra europejska Lutra lutra

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus

1188 Kumak nizinny Bombina bombina

1130 Boleń Aspius aspius

1134 Różanka Rhodeus sericeus amarus

1145 Piskorz Misgurnus fossilis

1149 Koza pospolita Cobitis taenia

2482 Minóg ukraiński Eudontomyzon spp.

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar

1071 Strzępotek edypus Coenonympha oedippus

Szczegółowe dane dotyczące sieci Natura 2000 oraz przedmiotów ochrony obszaru PLH 200002 Narwiańskie Bagna znajdują się w Standardowych Formularzach Danych, które znajdują się na stronie http://natura2000.gdos.gov.pl/