FE POIS

FE POIS

FE POIS

W maju 2018 roku rozpoczęto monitoring stanu siedlisk przyrodniczych objętych projektem. Monitoringiem objęte zostały wszystkie lądowe siedliska Natura 2000 czyli:

 1. 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis),
 2. 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),
 3. 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe,
 4. 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie),
 5. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),
 6. 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),
 7. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
 8. 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),
 9. 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,
 10. 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),
 11. 91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescentis-petraeae.
 12. 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe,
 13. 91F0 Łęgowe lasy dębowo-jesionowo-wiązowe,

Monitoring prowadzony będzie przez 3 lata zgodnie z metodyką Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny”. Dodatkowo w siedliskach, w których wykonywane będą zabiegi ochronne czyli: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6120 Ciepłolubne murawy napiaskowe, 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie), 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 91I0 Ciepłolubne dąbrowy Quercetalia pubescentis-petraeae prowadzana będzie ocena skuteczności prowadzonej ochrony czynnej.