FE POIS

FE POIS

FE POIS

Ogólna charakterystyka. Nitrofilna roślinność okrajkowa, reprezentująca jedyny niżowy podtyp siedliska (6430-3), zwykle ma postać tzw. zbiorowisk welonowych, których dominantami są pnącza, przede wszystkim kielisznik zaroślowy Calystegia sepium. Zbiorowiska okrajkowe tego typu występują głównie na skrajach olsów, zadrzewień olchowych, łozowisk, przybrzeżnych szuwarów właściwych itp., na żyznych i wilgotnych, okresowo podtapianych siedliskach, zwłaszcza przy brzegach wód. Wykształcanie się ziołorośli kielisznikowych związane jest z naturalną dynamiką łęgów jesionowo-olchowych i innych lasów i zarośli na siedliskach wilgotnych i bagiennych. Mimo, że poszczególne ich płaty mogą zanikać w związku z regeneracją luk w drzewostanie i sukcesją wtórną, w krajobrazie doliny Narwi ten typ roślinności ma charakter trwały.

Charakterystyka i występowanie w obszarze Narwiańskie Bagna. W płatach ziołorośli notowano od 9 do 24 gatunków, średnio 14. Oprócz kielisznika zaroślowego podklasę Galio-Urticenea reprezentują bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, kanianka pospolita Cuscuta europaea, pokrzywa Urtica dioica, wierzbownica kosmata Epilobium hirsutum i sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum. Wśród gatunków towarzyszących ważną rolę odgrywają m.in. chmiel Humulus lupulus, czyściec błotny Stachys palustris, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea, turzyca błotna Carex acutiformis i wiązówka błotna Filipendula ulmaria. Ziołorośla należą do typów roślinności najbardziej podatnych na wnikanie inwazyjnych gatunków obcych geograficznie. Na obszarze Narwiańskich Bagien do najgroźniejszych przedstawicieli tej grupy należy kolczurka klapowana Echinocystis lobata, która miejscami tworzy długie na kilkadziesiąt metrów welony ciągnące się wzdłuż koryt rzeki. Przy granicach obszaru do ziołorośli kielisznikowych przenika także niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera

Powierzchnia i udział w obszarze. Stwierdzono 14 płatów ziołorośli kielisznikowych o łącznej powierzchni 4,8 ha, czyli 0,07% obszaru. Należy wziąć pod uwagę, że areał tego siedliska może ulegać znacznym fluktuacjom w związku z naturalnymi procesami rozwoju lasów łęgowych i innych zbiorowisk z ich kręgu dynamicznego.

Stan zachowania w obszarze. Stan zachowania siedliska jest niezadowalający (U1), m.in. ze względu na obecność obcych gatunków inwazyjnych.

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – B (dobra)

Zagrożenia: istniejące (a także mogące potencjalnie oddziaływać w przyszłości) – I01 nierodzime gatunki zaborcze, czyli inwazja gatunków obcych geograficznie oraz K02.01 zmiana składu gatunkowego (sukcesja).

Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego Operat ekosystemów lądowych, bagiennych i leśnych, Białystok 2013 zespół autorski w składzie Dan Wołkowycki (kierownik prac) oraz Aleksander Kołos, Beata Matowicka, Monika Szewczyk, Jarosław Lickiewicz, Cezary Popławski, Rafał Karczmarewicz, Karol Danik