FE POIS

FE POIS

FE POIS

Ogólna charakterystyka. Siedlisko występuje w centralnej, południowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej Polsce w obszarach oddziaływania klimatu kontynentalnego. Stanowiska ciepłolubnych muraw napiaskowych ze związku Koelerion glaucae koncentrują się głównie w dolinach dużych rzek Polski – Odry, Wisły, Warty, Wieprza, Sanu a także Bugu i Narwi. Występują także w rozproszeniu na obrzeżach borów sosnowych, zwłaszcza na zwydmionych piaskach sandrowych. Ciepłolubne murawy napiaskowe należą do typowych siedlisk półnaturalnych i powstają zazwyczaj w wyniku ekstensywnej gospodarki pasterskiej prowadzonej na piaszczystych siedliskach, pochodzących z akumulacji rzecznej lub fluwioglacjalnej. Po zaprzestaniu użytkowania w toku sukcesji wtórnej przekształcają się w zapusty osikowo-brzozowe lub sosnowe, stanowiące inicjalne postaci borów sosnowych, niekiedy są też zalesiane sztucznie. W dolinach nieregulowanych rzek murawy napiaskowe powstają spontanicznie w wyniku naturalnych procesów zarastania piasków aluwialnych. Zbiorowiska tego typu rozwijają się również na siedliskach antropogenicznych, w nieczynnych żwirowniach i wyrobiskach piasku, na nasypach dróg i torowisk oraz na porzuconych piaszczystych odłogach. W krajobrazie występują w mozaice ze zbiorowiskami świeżych łąk ze związku Arrhenatherion elatioris, muraw bliźniczkowych z rzędu Nardetalia, muraw szczotlichowych ze związku Corynephorion canescentis i muraw kserotermicznych klasy Festuco-Brometea. Głównym zagrożeniem zbiorowisk tego typu jest sukcesja wtórna i silna presja antropogeniczna (Kujawa-Pawlaczyk 2010).

Charakterystyka i występowanie w obszarze Narwiańskie Bagna. Murawy napiaskowe występują sporadycznie na wydmach, gruntach porolnych i na skrajach borów sosnowych między wsiami Topilec i Kolonia Topilec, koło Kolonii Bojary oraz na dwóch grądzikach położonych na północ od wsi Bokiny.

W murawach napiaskowych notowano od 9 do 26 gatunków roślin naczyniowych (średnio 16). Dominującymi gatunkami były zazwyczaj jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella i mietlica pospolita Agrostis capillaris, jedynie na dwóch stanowiskach (grądzikach pod Bokinami) odnotowano występowanie zbiorowiska z dominacją tymotki Boehmera Phleum phleoides i niewielkim udziałem innych gatunków muraw napiaskowych. Spośród gatunków charakterystycznych klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis z niewielkim pokryciem występowały: macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, bylica polna Artemisia campestris, jasieniec Jasione montana, kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, szczotlicha siwa Corynephorus canescens, koniczyna polna Trifolium arvense, kostrzewa owcza Festuca ovina s.s. i szczaw polny Rumex acetosella. Uboga kompozycja florystyczna pozwala zakwalifikować te zbiorowiska zwykle jedynie do klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis, rzadziej do związku Koelerion glaucae (Część IV: Załącznik 1, Tab. IV.1.1).

Powierzchnia i udział w obszarze. Siedem płatów ciepłolubnych muraw napiaskowych zajmuje łącznie 3,9 ha, co stanowi 0,06% obszaru.

Stan zachowania w obszarze. Stan zachowania siedliska jest zły (U2).

Ranga w obszarze: D

Zagrożenia: sukcesja wtórna.

Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego Operat ekosystemów lądowych, bagiennych i leśnych, Białystok 2013 zespół autorski w składzie Dan Wołkowycki (kierownik prac) oraz Aleksander Kołos, Beata Matowicka, Monika Szewczyk, Jarosław Lickiewicz, Cezary Popławski, Rafał Karczmarewicz, Karol Danik