FE POIS

FE POIS

FE POIS

Charakterystyka: Element doliny rzeki anastomozującej, unikatowego w skali kraju i Europie Środkowej i części systemu starorzeczy rzeki Narew na odcinku Suraż – Rzędziany, w postaci dynamicznego układu w czasie o zróżnicowanej morfologii. Mimo istnienia antropogenicznych stresorów środowiskowych (zmiany reżimu hydrologicznego, użytkowanie rybackie, eutrofizacja wód oraz limnologiczny wpływ zbiornika Siemianówka), posiada wysoką wartość przyrodniczą.

Decyduje o tym: duże nagromadzenie starorzeczy na całej szerokości dna doliny, różnorodność morfologiczna starorzeczy (kształt, głębokości nawet do kilku metrów, zmienna w czasie i przestrzeni łączność hydrologiczna z korytem głównym rzeki), występowanie stabilnych układów nymfeidów z trzema gatunkami chronionymi, jednym z najwyższych w polskich rzekach nizinnych zróżnicowaniem gatunkowym wrotków, obecnością gąbek słodkowodnych będących wskaźnikiem dobrego stanu środowiska wodnego, 19 gatunków rzadkich bezkręgowców, a przy tym brakiem hydrobiontów inwazyjnych lub obcych.

Ranga w obszarze: ocena ogólna w SDF – A ( bardzo dobra)

Stan zachowania w obszarze: FV. Ocena ogólna stanu zachowania siedliska w ostoi jest dobra, ze względu na dużą różnorodność form morfologicznych, zróżnicowania charakteru hydrologicznego, zachowany naturalny układ struktury i niemal brak gatunków inwazyjnych i obcych, istnieją zadowalające „perspektywy ochrony”.

Ogólny stan zachowania siedliska w sieci Natura 2000: jedyna lokalizacja w kraju układu starorzeczy w systemie rzeki anastomozującej

Powierzchnia (ha/%) pokrycia:  141,3/2,07. Siedlisko przy tworzeniu pierwotnego.

Zagrożenia: pogarszanie stanu czystości wód na skutek eutrofizacji (K02.03), odpadami płynnymi z gospodarstw domowych (E03.01), a także spływów powierzchniowych związanych z sąsiadującymi polami uprawnymi (A01) oraz zabudową rozproszoną, zwłaszcza letniskową (E01.03).

Na podstawie Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego Operat ekosystemów wodnych, Białystok 2013 zespół autorski w składzie: prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak (kierownik prac), dr hab. Jolanta Ejsmont Karabin, dr Piotr Zieliński, dr Małgorzata Kłonowska-Olejnik, mgr Justyna Żukowska –Stolc, mgr inż. Maciej Karpowicz, mgr inż. Adam Więcko, dr Anna Pietryczuk, Helena Samsonowicz, Mariusz Parfieniuk.