FE POIS

FE POIS

FE POIS

Ogólna charakterystyka. Na terenie Polski do siedliska 2330 zaliczane są jedynie napiaskowe murawy szczotlichowe, wykształcone na piaskach wydmowych. Inicjalne murawy napiaskowe występują na całym niżu, najliczniej w pasie nizin, zwłaszcza na wydmach w dolinach dużych rzek. O fizjonomii zbiorowisk decyduje szczotlicha siwa Corynephorus canescens, niska, wąskolistna trawa kępkowa. W murawach o charakterze inicjalnym, pokrycie roślin jest niewielkie. W dojrzalszych stadiach pojawia się czerwiec trwały Scleranthus perennis i jasieniec piaskowy Jasione montana oraz mchy i porosty. W aspekcie wiosennym obecne są terofity np. sporek wiosenny Spergula morisonii, chroszcz nagołodygowy Teesdalea nudicaulis, przetacznik Dillena Veronica dillenii, które rozwijają się, gdy podłoże jest wilgotne, a kończą cykl wegetacyjny wczesnym latem. W dalszych etapach sukcesji w zbiorowisku pojawiają się gatunki takie jak macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, mietlica pospolita Agrostis capillaris oraz kostrzewa owcza Festuca ovina i czerwona F. rubra, a murawy szczotlichowe przekształcają się w ciepłolubne zbiorowiska napiaskowe, reprezentujące typ 6120.

Charakterystyka i występowanie w obszarze Narwiańskie Bagna. Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi występują jedynie na dwóch stanowiskach: na grądziku koło Wólki Waniewskiej i na torfowisku Rynki (na parabolicznej wydmie, w północnej części uroczyska). Zajmują skrajnie suche i ubogie pod względem żyzności siedliska. Murawy mają postać luźnych, ubogich florystycznie zbiorowisk (w płatach notowano od 7 do 9 gatunków), reprezentujących wczesne stadia sukcesji roślinności na nagich przewiewanych piaskach (pokrycie ziół nie przekracza 40%). Dominuje w nich szczotlicha siwa Corynephorus canescens a towarzyszą jej inne gatunki charakterystyczne klasy Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis: macierzanka piaskowa Thymus serpyllum, szczaw polny Rumex acetosella, bylica polna Artemisia campestris, czerwiec trwały Scleranthus perennis, przy stałym udziale jastrzębca kosmaczka Hieracium pilosella i mietlicy pospolitej Agrostis capillaris. Jedynie na grądziku pod Wólką Waniewską dominującej szczotlisze towarzyszy tymotka Boehmera Phleum phleoides. Wkraczające do muraw trawy (mietlica pospolita Agrostis capillaris, izgrzyca przyziemna Danthonia decumbens, kostrzewa owcza Festuca ovina, bliźniczka psia trawka Nardus stricta), a także wrzos zwyczajny Calluna vulgaris, powodują przekształcanie tych zbiorowisk w zwarte i bogatsze florystycznie murawy psammofilne, a w dalszej kolejności w murawy bliźniczkowe lub wrzosowiska, co można zaobserwować na uroczysku Rynki.

Powierzchnia i udział w obszarze. Dwa płaty wydm z murawami napiaskowymi zajmują łącznie 0,24 ha, czyli mniej niż 0,01% obszaru.

Stan zachowania w obszarze. Stan zły (U2).

Ranga w obszarze: D

Zagrożenia: sukcesja wtórna.

Planu Ochrony Narwiańskiego Parku Narodowego Operat ekosystemów lądowych, bagiennych i leśnych, Białystok 2013 zespół autorski w składzie Dan Wołkowycki (kierownik prac) oraz Aleksander Kołos, Beata Matowicka, Monika Szewczyk, Jarosław Lickiewicz, Cezary Popławski, Rafał Karczmarewicz, Karol Danik